FUNCIONS DEPARTAMENT ORIENTACIÓ

Les FUNCIONS del Departament d’Orientació es recullen en el Decret 252/2019, l’Ordre 20/2019, i la Resolució de 28 de juliol de 2020. Segons l’article 45 del D. 252/2019 són COMPETÈNCIES del Departament:

a) Assessorar i col·laborar en:

La identificació de barreres a la inclusió en cada nivell de resposta (D104/2018).

La planificació, desenvolupament i avaluació d’actuacions per a eliminar les barreres a la inclusió i afavorir l’accés, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat.

La personalització de l’accessibilitat d’entorns i materials.

La prevenció i detecció de dificultats d’aprenentatge i l’organització i seguiment de les mesures curriculars ordinàries i extraordinàries.

La prevenció i detecció de situacions de desigualtat, i l’organització i seguiment de les mesures de resposta que faciliten la participació i el sentit de pertinença.

b) Formar part de l’equip de transició (transició entre etapes i modalitats d’escolarització i inserció laboral).

c) Participar en l’avaluació *sociopsicopedagógica i col·laborar en l’elaboració, desenvolupament, seguiment i avaluació dels Plans d’Actuació Personalitzats.

d) Acompanyar a l’alumnat perquè enfortisca el seu ajust personal, sentit de pertinença, i les expectatives i possibilitats d’assoliment dels aprenentatges.

e) Informar els representants legals de l’alumnat sobre l’organització i els resultats de les mesures de resposta i orientar i donar suport a la seua col·laboració.

f) Transmetre la informació educativa entre les diferents estructures de l’orientació educativa i professional, així com altres serveis públics de l’administració.

g) Col·laborar en l’organització i desenvolupament de projectes formatius, de sensibilització i d’innovació o d’investigació, dirigits a tota la comunitat educativa.

h) Coordinar accions conjuntes amb els recursos educatius, culturals, sanitaris i socials externs.


La Gratitud como reverencia a la VIDA
Dalai Lama