Anglès

Novetats

Proves homologades A2

Les proves homologades per a l’obtenció del Certificat de nivell bàsic d’anglés (A2) es realitzaran el proper 13 de gener.

 

 

 

 

 

REQUISITS:

Tindre 16 complits l’any natural en què es realitze la prova i estar matriculat al centre.

DATES:

 • 2 al 9 de desembre: Inscripcions (3 euros).
 • 10 de desembre: Publicació de les llistes provisionals.
 • 13 de desembre: Publicació de les llistes definitives.
 • 13 de gener: Realització de la prova.

ESTRUCTURA DE LA PROVA I HORARI:

 • PART 1 (8:00 – 8:25): Listening (2 listenings tests)
 • Descans
 • PART 2 (8:35 – 9:25): Reading (3 Reading Comprehension Tests)
 • Descans
 • PART 3 (9:35 – 10: 35): Writing (2 Writing Tests).
 • Pati
 • PART 4 (11:05-12:00): Speaking (monòlegs i diàlegs).

Cadascuna de les destreses de la prova representarà un 25% de la nota final. Per a superar la Prova Homologada serà necessari almenys el 60% de la puntuació total possible en cadascuna de les destreses. Al percentatge se li sumarà un 10% en cas de que l’alumne/a haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en curs inmediatament anterior.

Composició departament:

Cap de departament

Mónica García Tudela
(m.garciatudela@edu.gva.es)

Membres del departament

Rosa Martínez (r.martinezrius@edu.gva.es)
Isabel Llario (mi.llarioibanez@edu.gva.es)
Cristina Pérez (c.perezcanet@edu.gva.es)

Thais Gomar (t.gomarcatala@edu.gva.es)

Dolo Nácher (md.nacherrubio@edu.gva.es)

Maria Millet (m.milletcardona@edu.gva.es)

Teodora Dorcea (rt.dordeacalancea@edu.gva.es)

Mª Ángeles Conca (ma.concavidal@edu.gva.es)

Lourdes Sanz (l.sanzchafer@edu.gva.es)

Anglès 2